top of page
  • Obrázek autoraHana Vítková

Filip Záruba

Holotropní stavy a umění se mým životem proplétají jako červená nit. Už jako dítě mě velmi zajímalo tajemno, jóga, mytologie a mystika. Přemýšlel jsem, jak asi a proč vlastně vznikl vesmír. Fascinovaně jsem četl knihu „Fantastické a magické z hlediska psychiatrie“ nebo „Bytí – životní filosofie“ J. Zezulky. Od první třídy jsem chodil do lidové školy umění, kde jsem studoval hru na flétnu a výtvarné umění. Rád jsem maloval obrazy, ale na střední škole mě zaujala 3D grafika. Dva kamarádi mě přizvali do nově založeného animačního studia a začal jsem se 3D animacím věnovat profesionálně už na gymnáziu. Své první animace pro Českou televizi jsem dělal v 18 letech a některé se vysílají dodnes. V té době se tento nový obor nevyučoval na žádné vysoké škole, a tak jsem se rozhodl studovat kinematografii na filmové škole ve Zlíně. Později jsem přednášel 3D grafiku a animaci na katedře multimédií VUT v Brně.

Můj zájem o holotropní stavy vědomí se nadále prohluboval díky knihám autorů jako: S. Grof, T. Leary, T. McKenna, P. Brunton, Eduard a Míla Tomášovi, C. Castaneda anebo F. Drtikol. Díky publikacím S. Grofa, F. Drtikola nebo Z. Hajného jsem objevil i umění inspirované změněnými stavy vědomí. Začal jsem meditovat, cvičit jógu, zajímat se o šamanské techniky transu a také mě čím dál víc lákalo vyzkoušet psychedelika anebo holotropní dýchání. V té době jsem ale neznal žádného facilitátora holotropního dýchání, a tak první na řadu přišla psychedelika. Bylo mi 18 let, tou dobou jsem o tom ještě tolik nevěděl a psychedelika byla házena do jednoho pytle s ostatními návykovými látkami. Jejich mediální obraz nebyl zrovna nejlepší. Měl jsem z toho tedy trochu obavy, ale z knih jsem měl pocit, že tyto zážitky byly naprosto fascinující. Nezbylo než se o tom přesvědčit sám...


Web:

Holotropic states and art are intertwined in my life like a red thread. Even as a child I was very interested in the mysterious, yoga, mythology and mysticism. I wondered how and why the universe came to be. I was fascinated to read the book „Fantastic and Magical from the point of view of psychiatry“ or „Being – Philosophy of Life“ by J. Zezulka. From the first grade I went to a art school where I studied flute playing and fine arts. I liked to paint pictures, but in high school I became interested in 3D graphics. Two friends invited me to join a newly established animation studio and I started to do 3D animation professionally in high school. I made my first animations for Czech Television at the age of 18 and some of them are still broadcast today. At that time this new field was not taught at any university, so I decided to study cinematography at the film school in Zlín. Later I lectured 3D graphics and animation at the Multimedia Department of the Brno University of Technology.

My interest in holotropic states of consciousness continued to deepen thanks to books by authors such as: S. Grof, T. Leary, T. McKenna, P. Brunton, E. Tomáš, C. Castaneda or F. Drtikol. Thanks to the publications of S. Grof, F. Drtikol or Z. Hajný, I also discovered art inspired by altered states of consciousness. I began to meditate, practice yoga, became interested in shamanic trance techniques and was increasingly tempted to try psychedelics or holotropic breathing. But at that time I didn't know any holotropic breathing facilitators, so psychedelics came first. I was 18 years old, at that time I didn't know that much about it and psychedelics were lumped in with other addictive substances. Their media image wasn't the best. So I was a bit apprehensive about it, but I felt from the books that these experiences were absolutely fascinating. I had no choice but to see for myself.Web:

www.instagram.com/zaruba.filip/


23 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comentários


bottom of page