top of page
  • Obrázek autoraTomáš Váňa

Lenka Palatová


Ačkoliv jsem již od dětství ráda tvořila, skutečně tvořit, fotit, psát a malovat jsem začala až po narození dětí. Nejdříve jen tak pro radost, spolu s prvními 2 dětmi. Později jsem se ale kvůli léčení nemladší dcery dostala k potřebě celostního léčení. U dcery byla totiž záhy po porodu zjištěna vada srdce a následně i vada genetická. Absolvovala jsem s dcerou všechna potřebná lékařská vyšetření, s vděčností jsem dceru svěřila do odborné péče lékařů. Měli jsme štěstí na skvělé odborníky. Mnozí z nich měli a dodnes mají i hluboce lidský přístup. Přesto jsem ale velmi brzy pochopila, že lékařské zákroky a operace sice na čistě fyzické úrovni pomůžou, ale že nejsou a nemohou být skutečným, celostním řešením hlubších příčin daného problému a onemocnění. Se silnou motivací jsem proto přemýšlela o skutečném řešení psychosomatických, emocionálních a hlubších duchovních příčin dceřiných i rodových problémů. Silnější hlubší vhledy se u mne začaly objevovat krátce před operací srdce mé dcery. Docházelo u mne i ke stavům rozšířeného vědomí. Přirozenou cestou mne to přivedlo i k holotropním stavům. Nejprve nebylo snadné se s těmito stavy vypořádat. Než jsem se naučila, prošla jsem psychospirituální krizí. V průběhu této krize jsem se postupně naučila holotropní stavy kontrolovat a vědomě, cíleně využívat. Kromě různých uzemňovacích cvičení a kromě práce s energií a dechem jsem rovněž začala stále více a více používat hudbu a arteterapii. Tvorba se pro mě stala nástrojem a zároveň i důležitou možností, jak jemným způsobem uvolnit vnitřní tlaky a zvědomit si skryté souvislosti. Dala mi příležitost pochopit nepochopitelné, lépe uchopit neuchopitelné. V průběhu několika let se mi podařilo vše zpracovat a integrovat nově získané dovednosti. Postupně a přirozeně jsem pak navázala na osobní a rodové léčitelské tradice. Nyní podle potřeby používám a kombinuji různé metody a nástroje práce. Nedílnou součástí mé práce se staly i rozšířené stavy vědomí a holotropní stavy. Používám je vědoměji nejen při práci se záměrem, za účelem zviditelnění skrytých souvislostí a pro ochranu okolního prostoru, ale staly se také přirozenou součástí mé volné tvorby. V případě tzv. volné tvorby nechávám své výtvory prostě jen tak vzniknout. Tímto způsobem vytvářím obrazy, básně, různé texty a směsi éterických olejů a vůní.

I enjoyed creating since I was a child. I started to focus at full-time creating, taking pictures, writing and painting after the birth of my children. First just for fun with my first two kids. But later on, I was in need of holistic healing to treat the youngest daughter as a defect in the heart and subsequently a genetic defect was discovered shortly after the birth. With my daughter I went through all the necessary medical examinations. With gratitude I entrusted my daughter to the professional care of doctors. We were lucky to have great experts. A many of them had, and still to these days have a deeply human approach. Yet very soon, I realized that medical interventions and operations are important and help at a purely physical level, but that they are not and cannot be a real, full, holistic solution to the underlying causes of the problem and disease. With strong motivation I was thinking about a real solution to the psychosomatic, emotional and deeper spiritual causes of my daughter´s issues. Strong deeper insights began to emerge for the first time shortly before my daughter's heart surgery. I got into a state of widespread consciousness and holotropic states. At first, it was not so easy for me to deal with these conditions. Before I learned to handle it, I went through a psychospiritual crisis. In the course of this crisis, I gradually learned to naturally control the holotropic states and consciously, purposefully use them. In addition to the different grounding exercises and besides working with energies and breath, I started to use music and art therapy more and more. Creation has become a tool for me as well as an important way to gently relieve internal pressures and to realize the hidden connections. It gave me the opportunity to grasp the incomprehensible, better understand the inconceivable. In the course of several years, I managed to process and integrate the newly available skills and so I spontaneously followed up on personal and family healing traditions. Now I use and combine a variety of methods and tools when needed. Expanded states of consciousness and holotropic states are an integral part of my work. I use them knowingly not only when working with the intention to make hidden connections visible and to protect surrounding space, but they have also become a natural part of my free creation in which case I just let my creations come into being. In this way I create images, poems, various texts and mixtures of essential oils and fragrances.

203 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Kommentare


bottom of page