top of page
  • Obrázek autoraHana Vítková

Petra PaušováV roce 2018 se rozpadl můj dosavadní svět. Říká se, že nás drží tři věci... Práce, vztah, zdraví. Skutečně nevím, co spustilo onu lavinu. Byl to snad nesoulad se systémem zdravotnictví, workoholismus a s ním spojené přepracování, zdravotní problémy nebo rozhodnutí milovaného muže opustit mě? Ať to započalo čímkoli, podoba světa, ve kterou jsem věřila, rozpadla se v prach. Nemohla jsem sedět ani stát. Levá noha přetížená, pravá po operaci, tělo provázela bolest každé jeho části, což podtrhávaly návaly, arytmie, vysoký tlak a neméně palčivý pocit bezmoci a osamění. Z hloubi srdce, z těch milionů kousků, co z něj zbylo, ozývala se slova: „Maluj, kresli, tvoř!“

Poslechla jsem. Koupila pastely a roztírala barvy ve stavu, který mi přinášel klid a navozoval pocit, že je vše v pořádku, že nejsem sama. Tehdy má tvorba obrazů nabrala na razantní intenzitě. Roztírala jsem barvy konečky prstů a následně seděla před reálným výtvorem své duše. Někdy jsem se na obraz dívala dlouho, vtahoval mě zpět do stavu vědomí mimo tuto realitu. Navazovala jsem spojení s duší, srdcem, tělem i minulými životy. Některé obrazy doprovázela slova, ze kterých vznikaly básně. Zachytit alespoň střípky těchto stavů se zdálo nemožné. Z nepřeberného množství kousků začal se formovat můj nový svět.

Pociťování lásky a důvěry již nebylo tak složité. Rozvíjela jsem dále svůj dech, nová poznání. Pociťovala přítomnost božství, vesmíru. Věděla jsem, že se nám vždy vrací to, co ze sebe dáváme. Co zasejeme, to i sklízíme. Karma, rodové linie, naše duše, srdce, tělo, mysl. Nadešel čas pochopení, že se mám pustit všech poznání i přání, jen být tady a teď s tím, co život přinese.

A přinesl...

Formy změněného stavu vědomí. Například pomocí dechových technik Wima Hofa a otužování. Svou roli jistě hrály i regresní terapie, nebo cesty podle návodu Brandon Bays. Neméně významně pomohly pránické pobyty, či pouhá chůze se soustředěním na dech. Tyto metody staly se pomůckou ke zklidnění mé mysli, vnímání těla, porozumění řeči duše a přijímání impulsů srdce. Zase jsem mocná svého života! Ve smíru s tím, co přinesla řeka poznání a odnesl proud času, v lásce ke kořenům, moudrosti, na kterou se rozpomínám. Když se ohlédnu, mohu jen poděkovat s pokorou a láskou. Přestože se různá složitá období prolínala mým jinak krásným životem, rozhodně nemohou zastínit okamžiky plné radosti a optimismu s drahými přáteli, rodinou i s osobitostí mě vlastní.

Momentálně se věnuji energetickým harmonizacím, provázím druhé na cestě sebepoznáním. Též se aktivně věnuji Kolibovým balančním technikám (KBT). Maluji, kreslím, básním, chodím do přírody, pečuji o domek a zahrádku, rodinu, a hlavně o sebe. Všechny mé části jsou v souladu. Tady a teď v každém okamžiku bytí s láskou a radostí ve smíru s vesmírem. Plynu s řekou.

Netuším, co v lidech vzbuzují mé obrazy, ale činí mě šťastnou, když k nim ten vyvolený najde cestu...


Odkazy:

Fotograf:
My existing world so far fell apart In 2018. They say there are three things holding us together...work, relationships and health. I really don't know what was the main cause of my upcoming complicated life phase. Was it perhaps my disagreement with the healthcare system, the worcoholism and the overwork that came with it, the health issues, or the decision of a loved one to leave me? Whatever started it, the image of the world I believed in crumbled into dust. I couldn't sit or stand. My left leg was overwhelmed, my right leg was after surgery, my whole body was in pain. This was just accentuated by hot flushes, arrhythmias, high blood pressure and a feeling of helplessness and loneliness. From the depths of my heart, from the millions of pieces that remained, it spoke to me: "Paint, draw, create!"

I obeyed. I bought crayons and spread the colours in a state of mind that brought me peace and made me feel that everything was okay, that I wasn't alone. That's when my paintings took on a dramatic intensity. I was spreading the paint with my fingertips and then sat in front of the real creation of my soul. Sometimes I would look at the painting for a long time, it was pulling me back into a state of consciousness outside of this reality. I was making a connection with soul, heart, body and my past lives. Some paintings were accompanied by words that became poems. It seemed almost impossible to capture even fragments of these states. My new world began to form out of the pieces of new knowledge.

To feel love and trust was no longer so difficult for me. I continued to develop my breath techniques and my new knowledge. I could feel the presence of God, the presence of universe. I knew that what we give is always returned to us. What we sow, we reap. Karma, lineage, our soul, heart, body, mind. The time to understand that I should let go of all knowledge and desires has came, the time to just be here and now with what life brings.

And it has brought...

Forms of an altered state of consciousness. For example, through Wim Hof's breathing techniques and cold exposure training. Regression therapy and Brandon Bays learning also played a significant role. No less important were pranic retreats, or simply walking and focusing on my breath. These methods helped me to calm my mind and change my body perception, to understand the language of the soul and to receive the impulses of the heart. I am again in charge of my life! I am now at peace with what the river of knowledge has brought me and what the current of time has carried away. I am now in love with my roots and the wisdom I remember. When I look back, I can only give thanks with humility and with love. Although various difficult times have interspersed my otherwise beautiful life, they certainly cannot overshadow the moments of joy and optimism with dear friends, family and my own personality.

I am currently engaged in energy harmonizations and guiding others on their journey of self discovery. I am also actively involved in Koliba Balancing Techniques (KBT). I paint, draw, I compose poems and walk in nature, I take care of my house and garden, my family, and most importantly, myself. All parts of my mind, body and soul are in harmony. Here and now in every moment of existence with love and joy, in peace with the universe. I flow with the river.

I don't know what my paintings evoke in people, but it makes me happy when the chosen one finds its owner.


Links:

Photographer:

84 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page