top of page
  • Obrázek autoraTomáš Váňa

Brigitte Grof


Brigitte Grofová je psycholožka, psychoterapeutka a umělkyně. Ve svých raných letech zažila psychedelickou zkušenost, se kterou se musela docela sama vypořádat. Studovala psychologii, kde ale bohužel odpovědi na své otázky nenašla. Po ukončení studií psychologie se začala věnovat umění. V roce 1985 objevila knihy Stanislava Grofa a rozhodla se s ním setkat. Svou první zkušenost s holotropním dýcháním zažila ve švýcarském Curychu a v roce 1986 navštívila Esalenský institut v Big Sur v Kalifornii, aby se zúčastnila měsíčního kurzu Holotropního dýchání se Stanislavem Grofem a Christinou Grofovou na téma " Ancient wisdom and modern science“ (Starověká moudrost a moderní věda). Rozhodla se zůstat jako pomocná učitelka a pomáhala v mnoha seminářích na téma holotropní dýchání. V dalším roce navštěvovala Grofův měsíční seminář o kreativitě nazvaný "The Promethean impulse" (Prométheův impuls). Před oficiálním tréninkem v oboru Grofovo holotropní dýchání probíhal ve státech měsíční trénink pro lidi, kteří již mají s holotropním dýcháním zkušenosti, který navštěvovala, a následně se zúčastnila tříletého tréninku ve Švýcarsku. Od roku 1989 vede v Německu vlastní kurzy holotropního dýchání. V dřívějších letech také pracovala ve Francii a vedla první československou dílnu holotropního dýchání se Stanislavovou matkou Marií Grofovou. Od začátku fungování Grofova transpersonálního tréninku nabízela volitelné moduly v Německu společně se Sylvestrem Walchem a tříletý trénink s Ingo Jahrsetzem. Má soukromou praxi jako psychoterapeutka ve Wiesbadenu v Německu, pracuje s technikou gestalt – tělesným cvičením a dechovými technikami.

Její umělecká tvorba vychází z jejích niterních zkušeností s holotropním dýcháním a psychedelikou. Nechala se také inspirovat indiánským a šamanským uměním. V roce 2000 se setkala se svým současným uměleckým učitelem a mentorem Udo W. Gottfriedem, se kterým od té doby spolupracuje. Je fascinována jeho přístupem k umění, který má silnou podobnost s holotropním přístupem k vnitřním procesům. Oba přístupy sdílejí postoj neintensivnosti a přiklání se spíše k naslouchání vnitřní kreativní energii, která touží po tom se sama projevit a následují spontánní tvůrčí impulsy.

To může vést k překvapivým výsledkům, jako například pohádka "The true king" (Pravý král), která se spontánně objevila v jejích malbách. Je to příběh o vnitřní cestě, ale také o lásce. Od roku 2017 je také k dispozici v angličtině.

Od dubna roku 2016 je šťastně vdaná za Stanislava Grofa. Žijí spolu v Německu a Kalifornii, cestují společně niterním i vnějším světem a pořádají semináře a workshopy o holotropním dýchání po celém světě.

Kontakt: www.holotropes-atmen.de

Brigitte Grof is a psychologist, psychotherapist and artist. In her early years she had a psychedelic experience and was quite alone with it. She studied psychologie, but that did not answer her questions. After she had completed her studies of psychology she started to study art . In 1985 she found Stanislav Grof ś books and decided to meet him . She had her first experience with Holotropic Breathwork in Zürich, Switzerland and in 1986 she went to Esalen Institute in Big Sur, California to participate in a monthlong Holotropic Breathwork seminar with Stan and Christina Grof on“ Ancient wisdom and modern science“. She stayed as a worksholar and assisted in many breathwork workshops. In the following year she attended another Grof monthlong seminar on creativity called „ The Promethean impulse“. Before the official Grof Breathwork training there was a monthlong training in the States for people who already had experience in Holotropic Breathwork, which she attended and also participated in a 3 year training in Switzerland. Since 1989 she has been leading her own breathwork workshops in Germany. In the early years she also worked in France and was leading the first Holotropic Breathwork workshop in Czechoslovakia with Stan´s mother Maria Grof. From the beginning of the Grof Transpersonal Training she was offering optional modules in Germany with Sylvester Walch and a 3 year training with Ingo Jahrsetz. She has a private practice as psychotherapist in Wiesbaden, Germany, working with Gestalt-, bodywork and breathwork.

Her artwork developped from her inner experiences with holotropic breathwork and psychedelics. It is inspired by native and shamanic art. In 2000 she met her current art teacher and mentor Udo W. Gottfried and has been working with him since then. She is fascinated by his approach to art, which has strong similarity with the holotropic approach to the inner process. Both approaches share the attitude of non intension and listening to the inner creative energy, that wants to happen by itself, following spontaneous creative impulses.

This can lead to quite surprising results like her fairy tale „ The true king“ which appeared spontaneously in her paintings. It is a story about the inner journey and also a love story. Since 2017 it is also available in English.

Since April 2016 she is happily married to Stanislav Grof. They live together in Germany and California and enjoy travelling the inner and outer worlds in tandem, also conducting Holotropic Breathwork workshops worldwide.

Contact: www.holotropes-atmen.de


384 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page