top of page
  • Obrázek autoraTomáš Váňa

Martina Hoffmann


Umělkyně Martina Hoffmann, která pochází z Německa, strávila dětství v Kamerunu v rovníkové západní Africe. Vyrostla v multikulturním prostředí s německými rodiči, francouzským školním vzděláním a domorodou africkou kulturou, což proniklo do jejího života na nejhlubších instinktivních úrovních. Surová síla přírody, všudypřítomná zemská magie a duch i barvy a smyslnost bohatého afrického prostředí měly trvalý vliv na její život a práci.

Později se po návratu do rodného Německa specializovala na umění s profesorem Kieferem (otec Anselma Kiefera) a studovala u profesora Spelmanna na Univerzitě Johanna Wolfganga Goetheho ve Frankfurtu nad Mohanem.

Dnes Martina Hoffmann pracuje jako malířka a sochařka a je ústřední postavou současného vizionářského umění.

Obrazy nabízejí detailní pohled na její vnitřní krajiny – obrazotvornost, kterou inspirovalo její zkoumání v mystických stavech vědomí: sféry imaginace, meditace, šamanských cest a snový stav.

Visionářský symbolismus umění Martiny Hoffmann je rozhodně ženský a umisťuje „univerzální ženu“ do intimního vesmíru. Přepisuje své extatické zážitky i úvahy o povaze žen ve stylu, který sezdal fantastické s posvátným. S novou globální citlivostí, jíž dominuje povaha lásky, se Martina Hoffmann vyvinula do skutečně lidského způsobu myšlení a humanismu fungujícího bez ústupků vůči univerzálnímu vědomí.

Martina Hoffmann mluvila o vizionářském umění a kultuře také na událostech jako Mezinárodní sympozium o změněných stavech vědomí na univerzitě v mexickém městě Cuernavaca, Konference proroků v USA, Prometheovský impulz: Vědomí a umění v rámci výcvikového modulu Stanislava Grofa v muzeu H. R. Gigera ve švýcarském městě Gruyéres, Chimeria ve Francii, konference AllChemical Terrence McKenna v oblasti Kona na Havaji, Konference MindStates v Berkeley v USA, Konference proroků v Santa Fe v USA, Vizionářský kongres žen v americkém institutu IONS, Alchemeyez na Havaji, Říjnová galerie v Londýně ve Velké Británii, Mezinárodní konference amazonského šamanismu v peruánském městě Iquitos, Burning Man v USA i festival Boom v Portugalsku.

Během třicetiletého partnerství a sňatku s nedávno zesnulým fantastickým realistickým malířem Robertem Venosou vyučovala malířské workshopy po celém světě na takových institucích, jako jsou Esalen v Kalifornii, Omega ve státě New York, Skyros v Řecku, Cadaques ve Španělsku, Amazonie, Bahia a Wasiwaska v Brazílii, Iquitos v Peru a mnoho dalších.

Martina Hoffmann a Robert Venosa sdíleli 30 krásných a silných let, během kterých se podrobně zabývali životem a společně tvořili. Po smrti Roberta v roce 2011 začala Martina pracovat a trávit více času v Evropě. V současné době má v USA dům i ateliér a ve Francii sdílí ateliér s novým partnerem, francouzským vizionářem Pascalem Ferrym.

Jejími slovy:

„Umělec zviditelňuje nepatrné a intuitivní stavy naší existence a vytváří mapy a symboly odrážející vědomí.

V své práci zkoumám nekonečné možnosti formy a obsahu i potenciální oblasti mimo naši konsensuální realitu se záměrem zvednout závoj mezi světy.

Moje obrazy jsou přístupové portály do mých vizí jiných světů, kde ‚Vše‘ existuje jako součást nerozdělené vesmírné síly ducha a lidstvo spočívá v jednotě mimo hranice kulturních a náboženských rozdílů. Zde existuje globální rodina ve vědomí vzájemné závislosti veškerého života na planetě a jeho propojenosti s vesmírem jako takovým. Je to realita, kdy se odpojení uzdravilo a přeměnilo na mír, harmonii a lásku.

Nakonec vidím jednu z rolí umělce jako proaktivního vizionáře zasévajícího povědomí o mystickém zážitku a šířícího poselství, že je naše prvotní právo být si vědomi spojení s vesmírem a jeho vícerozměrnými skutečnostmi.

V tomto úsilí se umění jeví jako nástroj transformace, který by mohl posunout způsob, jakým vnímáme každodenní život, a nabídnout nám příležitost vytvořit tak krásnou, zdravou a silnou realitu, jak ji vidí naše představivost.“

Martininy práce publikovali v několika knihách, například The Ayahuasca Reader (Louis Eduardo Luna a Sten F. White), Moderní výzkum vědomí a porozumění umění (Modern Consciousness Research & Understanding Art, Stanislav Grof, 2015), Škola tajemství v hyperprostoru (Mystery School In Hyperspace, Graham St. John, 2015), Encyklopedie fernálních otázek (The Encyclopedia Of Fernal Affairs, Dreams & Divinities, 2015) Božská jiskra (The Divine Spark, Graham Hancock, 2014), Mystický chemik, o životě Alberta Hofmanna (Mystic Chemist, Gaia Media, 2014), Hádání snů (Divining The Dream, Dreams & Divinities, 2013), Svaté výrazy žen (Sacred Expressions Of Women, Dreams & Divinities, 2014), Albert Hofmann und Sein LSD (AT Verlag 2011), Visionářský svět Hansrudi Gigera (The Visionary World of Hansruedi Giger) od Stanislava Grofa, 2009, Lexikon Der Fantastischen Künstler – mezinárodní encyklopedie fantastických, surrealistických, symbolických a vizionářských umělců, německá edice 2009, Buď změna (Be The Change) – Ed a Deb Shapiro (Sterlibg Publishing, 2009), Vnitřní cesty k vesmíru (Inner Paths To Outer Space, Park Street Press, 2008), Metamorfóza (Metamorphosis, BeinArt Publishing, 2007), CosM Journal Of Visionary Culture (Entheo Art, 2006, 2007, 2008, 2012, 2014), Pravdivé vize (True Visions, Fine Arts Press, 1999), Oči duše – zkoumání inspirace v umění (Eyes Of The Soul – Exploring Inspiration In Art) od Phillipa Rubinova Jacobsona, předmluva Kena Wilbera (Optimum Druck, 2005), Drinking Lightning (Fine Arts Press 2001), Illuminatus (Fine Arts Press, 1999), Jeden zdroj, posvátné cesty (One Source, Sacred Journeys, Markowitz Publishers, 1997), Návrat velké bohyně (The Return Of The Great Goddess, Shambhala Publishing, 2001), Noospheres (Pomegranate, 1991) a v časopisech a publikacích, jako například Juxtapoz, Inscape, Magical Blend, Shaman’s Drum, Nexus a další.

Martina Hoffmann svou práci vystavuje po celém světě od roku 1985 a je zastoupena ve stálé sbírce muzea NAIA ve francouzském Rochefort-en-Terre.

German-born artist, Martina Hoffmann, spent her childhood in Cameroon, equatorial West Africa. She grew up in a multi cultural environment with German parents, a French school education and the indigenous African culture which informed her life at the deepest instinctual levels. The raw power of nature, the all-pervasive earth magic and spirit as well as the colors and sensuality of the rich African environment have had a lasting influence on her life and work.

Later, upon her return to her native Germany, she majored in art with professor Kiefer (father of Anselm Kiefer) and studied sculpting with Professor Spelmann at the Johann Wolfgang Goethe University in Frankfurt, Germany,.

Today Martina Hoffmann works as a painter and sculptress and is a central figure in contemporary Visionary Art.

Her paintings offer a detailed view into her inner landscapes - imagery that has been inspired by her explorations in mystical states of consciousness: the realms of the imagination, meditation, shamanic journeys and the dream state.

The Visionary Symbolism of Martina Hoffmann’s art is decidedly feminine and places the ‘Universal Woman’ in an intimate cosmos. She transcribes her ecstatic experiences as well as her reflections on the nature of women in a style which marries the fantastic to the sacred. With a new global sensitivity, dominated by the nature of love, Martina Hoffmann has evolved towards a truly human way of thinking and a humanism that works without concession towards a universal consciousness.

Martina Hoffmann has also spoken on behalf of visionary art and culture at events such as ‘The International Symposium on Altered States of Consciousness’ at the University of Cuernavaca in Mexico, the ‘Prophets Conference’, USA, ‘The Promethean Impulse: Consciousness & Art’ a Stanislov Grof training module at the HR Giger Museum in Gruyeres, Switzerland, ‘Chimeria’, France, ‘AllChemical Conference’, a Terrence McKenna event in Kona, Hawaii, ‘MindStates Conference’ in Berkeley, USA, The ‘Prophets Conference’ in Santa Fe, USA, the ‘Women’s Visionary Congress’ at IONS, USA, ‘Alchemeyez’ Hawaii, the ‘October Gallery’ in London, UK, ‘The International Amazonian Shamanism Conference’ in Iquitos, Peru, ‘Burning Man’, USA and the ‘Boom Festival’ in Portugal, at al.

During her 30 year partnership and marriage with the late Fantastic Realist painter, Robert Venosa, Martina taught painting workshops worldwide at such institutes as Esalen, CA, Omega, NY and Skyros, Greece as well as in Cadaques, Spain, Amazonia, Bahia and Wasiwaska in Brazil, Iquitos, Peru, only to name a few.

Martina Hoffmann and Robert Venosa shared 30 beautiful and powerful years of closely exploring life and creating together. After Robert’s transition in 2011, Martina started to work and spend more time in Europe. She currently keeps a home and studio in the USA as well as sharing a studio in France with her new partner, the French visionary artist, Pascal Ferry.

In her own words:

“The artist makes visible the more subtle and intuitive states of our existence and creates maps and symbols reflecting consciousness. In my work, I explore the infinite possibilities of form and content as well as the potential realms beyond our consensus reality with the intention to lift the veil between the worlds. My paintings are access portals into my visions of other worlds where the ‘All’ exists as part of spirit’s undivided Universal force, and humanity resides in oneness, beyond the confines of cultural and religious differences. Here the global family exists in an awareness of the interdependency of all life on the planet and its interconnectedness with the Universe at large. This is a reality where disconnection has been healed and transformed into peace, harmony and love.

Ultimately, I see one of the roles of the artist as the proactive visionary, seeding awareness of the mystical experience and spreading the message that it is our birthright to be conscious of our connection to the Universe and its multidimensional realities.

In this pursuit, art appears as a tool for transformation that might shift the way we perceive our daily lives while offering us the opportunity to create a reality as beautiful, healthy and strong as our imagination can see.”

Martina’s work has been widely published in books such as ‘The Ayahuasca Reader’ (Louis Eduardo Luna and Sten F. White), ‘Modern Consciousness Research & Understanding Art’ (Stanislav Grof, 2015), ‘Mystery School In Hyperspace’ (Graham St. John, 2015), ‘The Encyclopedia Of Fernal Affairs (Dreams & Divinities, 2015), ‘The Divine Spark’ (Graham Hancock, 2014), - ‘Mystic Chemist, on the life of Albert Hofmann, Gaia Media 2014, ‘Divining The Dream’ (Dreams & Divinities, 2013), ‘Sacred Expressions Of Women’ (Dreams & Divinities, 2014), ‘Albert Hofmann und Sein LSD’ (AT Verlag 2011), ‘The Visionary World of Hansruedi Giger’ by Stanislav Grof, 2009 , ‘Lexikon Der Fantastischen Künstler’ - The international encyclopedia of fantastic & surrealistic & symbolist & visionary artists, German edition 2009, ‘Be The Change’ by Ed and Deb Shapiro (Sterlibg Publishing 2009), ‘Inner Paths To Outer Space’ (Park Street Press 2008), ‘Metamorphosis’ (BeinArt Publishing 2007), -‘CosM Journal Of Visionary Culture’ - Entheo Art, 2006, 2007, 2008, 2012, 2014, ‘True Visions’ (Betty Books 2006), ‘Eyes Of The Soul - Exploring Inspiration In Art' by Phillip Rubinov Jacobson, forword by Ken Wilber, Optimum Druck, Germany 2005, ‘Drinking Lightning’ (Fine Arts Press 2001), ‘Illuminatus’ (Fine Arts Press 1999), ‘One Source, Sacred Journeys’ (Markowitz Publishers 1997), ‘The Return Of The Great Goddess’ (Shambhala Publishing 2001), ‘Noospheres’ (Pomegranate 1991), and in magazines and publications such as such as ‘Juxtapoz’, ‘Inscape’, Magical Blend, Shaman’s Drum, Nexus, et al..

Martina Hoffmann has exhibited her work worldwide since 1985 and is represented in the permanent collection of NAIA Museum in Rochefort-En-Terre, France.


70 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page