top of page
  • Obrázek autoraTomáš Váňa

Robert Venosa


Vynikající mistr vizionářského umění, jehož dílo se vystavuje po celém světě a je zastoupeno ve velkých sbírkách včetně sbírek známých muzeí, rockových hvězd a evropské aristokracie. Kromě malby, sochařství a filmového designu – přednáčrtky a konceptuální design pro film Duna a Oheň v oblacích pro Paramount Pictures, stejně jako Race for Atlantis pro společnost IMAX – Venosa do svého kreativního menu také rád přidával počítačové umění.

Umění a doprovodné výtvory Roberta Venosy podléhají třem monografiím, Manas Manna (Big O), Noospheres (Pomegranate Artbooks) a nejnovější Illuminatus (Fine Arts Press), a rovněž se objevily v mnoha publikacích a časopisech, například časopisy Omni a Avant Garde, i na řadě obalů na CD i takových hudebníků jako Santana, Kitaro, Ornette Coleman a další.

Narodil se v New Yorku a byl přenesen do světa výtvarného umění na konci 60. let poté, co spatřil dílo fantastických realistů, zejména Ernsta Fuchse a Matiho Klarweina, s kterými se nakonec setkal a studoval pod nimi. O svém přátelství/učení s Klarweinem Venosa říká: „To byla doba (podzim 1970)! Začal jsem pracovat správně, dokonce se mi přes rameno dívali v různých dobách Jimi Hendrix, Miles Davis, Jackie Kennedy a dobrý doktor Tim Leary, aby viděli, co se chystám dělat.“

Na počátku 70. let se přestěhoval do Evropy a usadil ve slavné středomořské vesnici Cadaques ve Španělsku, kde si užíval čestné

a ohromné potěšení poznat a strávit čas se sousedem Salvadorem Dalím a dalšími četnými osobnostmi světa umění a literatury, které toho magické prostředí přitahovalo.

Podstatu kreativní existence umělce bystře zachytil v těchto komentářích australský autor Nevill Drury:

„Pokud je tím nejvíce vzrušujícím uměleckým dílem, se kterým se můžete setkat, zkoumání nejzazších realit představivosti, pak se Robert Venosa jistě řadí mezi kapacity naší doby. Jeho jedinečný přístup k vizionářskému umění není ničím jiným než fascinujícím zkoumáním tajuplných sfér bytí. Jeho obrazotvornost nás obklopí kouzelnou mocí – skutečnou mytologií naší doby“.

„Vše o magii a tajemstvích transcendentních říší, které obývá… a maluje.“

Robert Venosa se svou ženou, umělkyní Martinou Hoffmann, procestovali svět a společně pořádali řadu malířských workshopů, učili vlastní verze starodávné kombinované techniky v takových institucích, jako jsou Esalen a Omega v USA, stejně jako ve vzdělávacích centrech, na univerzitách, konferencích a festivalech po celém světě.

Během třicetiletého partnerství také na mezinárodních konferencích mluvili o vizionářském umění a kultuře.

Robert Venosa byl jedním ze světel fantastického a vizionářského umění. Po velkou část života pracoval v Evropě a v USA.

Zemřel v roce 2011.

An outstanding master of Visionary art, his work has been exhibited worldwide and is represented in major collections, including those of noted museums, rock stars and European aristocracy. In addition to painting, sculpting and film design - pre sketches and conceptual design for the movie Dune, and Fire in the Sky for Paramount Pictures, as well as Race for Atlantis for IMAX - Venosa aslo enjoyed adding computer art to his creative menu.

Robert venosa’s art and attendant exploits have been subject to three mongraphs, Manas Manna (Big O), Noospheres (Pomegranate Artbooks), and the most recent, Illuminatus (Fine Arts Press as well as being featured in numerous publications and magazines such as Omni Magazine und Avant Garde Magazine - also on a number of CD covers, including those of Santana, Kitaro, Ornette Coleman, et al.

New York City born, Venosa was transported into the world of fine art in the late 60's after having having seen the work of the Fantastic Realists - Ernst Fuchs and Mati Klarwein in particular - both of whom he eventually met and studied under. Of his friendship/apprenticeship with Klarwein, Venosa says, "What a time (Autumn, 1970) that turned out to be! Not only did I get started in proper technique, but at various times I had Jimi Hendrix, Miles Davis, Jackie Kennedy and the good doctor, Tim Leary himself, peering over my shoulder to see what I was up to".

Venosa moved to Europe in the early 70's settling in the celebrated Mediterranean village of Cadaques in Spain, where he enjoyed the honorable and mighty pleasure of getting to know and spend time with neighbor Salvador Dali, as well as the numerous notables in the world of art and literature who gravitated to that magic locale.

Venosa had the crux of his creative existence insightfully encapsulated in these comments by the Australien author Nevill Drury:

"If the most exciting art-making one can hope to encounter is an exploration of the furthest realities of the imagination, then Robert Venosa must surely rank among the luminaries of our era. His unique approach to Visionary art is nothing less than a fascinating scrutinization of the mysterious realms of being. Venosa's imagery enfolds us with its magical power - truly a mythology for our times".

All as to the magic and mysteries of the transcendent realms he inhabits...and paints.”

Robert Venosa traveled the globe with his wife, artist Martina Hoffman, and together they gave innumerous painting worhshops, teaching their version of the age-old Misch Technique at such institutes as Esalen and Omega in the USA, as well as at learning centers, universities, conferences and festivals worldwide. During their 30 year partnership, they also spoke on behalf of visionary art and culture at international conferences

Robert Venosa was one of the illuminating lights of fantastic and visionary art. For a great portion of his life he worked in both Europe and the US.

He transitioned in 2011.


42 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page