top of page
  • Obrázek autoraTomáš Váňa

Zdeněk Hajný


Ing. PhDr. Zdeněk Hajný (1942 Vsetín – 1. 3. 2014 Praha) český malíř, grafik, psycholog

Dlouhodobě se zabýval psychologickou problematikou tvořivosti v umění, multimediálním působením umění, psychotronickými, mezilidskými fenomény tvůrčího projevu a v roce 1994 založil Galerii Cesty ke světlu. Jeho díla se po dlouhá léta stávají těžištěm desítek samostatných i kolektivních výstav nejen v České republice ale i zahraničí. Mnohé z obrazů jsou součástí multimediálních pořadů našich i zahraničních umělců – za jeden z těch významných je považován pořad „Starvoice“, jež se stal předmětem světového turné známé japonské pěvkyně a skladatelky Yoshié Ichige. Obrazy Zdeňka Hajného jsou užity v řadě publikací, encyklopedií, učebnic, filmových,televizních zpracování i v rámci mnohých projektů a programů zpřístupněných veřejnosti na DVD a CD. V neposlední řadě získal různá prestižní ocenění, dále na Slovensku a na Moravě mu byla roku 2011, 2012 a 2013 udělena čestná občanství.

Příběh / Motto: Je třeba, aby si člověk uvědomil, jak žije, a připustil možnost změny, zlepšení své lidské kvality,“ zdůrazňoval Zdeněk Hajný. „Jsem přesvědčen, že smysl pro krásu získáváme proto, abychom mohli žít harmonický a vnitřně bohatý život. Malířské dílo nám pomáhá objevovat náš vlastní vnitřní svět, vzbuzuje v nás touhu plně žít, vybízí nás snít, klade nám otázky po smyslu života a přispívá k naší regeneraci. Pomáhá nám nalézat něco, co potřebujeme k tomu, aby náš život dostal vyšší dimenzi.“ Zdeněk Hajný

Vždy si vážil, obdivoval osobnosti přátel prof. Stanislava Grofa, prof. Pavla Grofa a MUDr. Milana Hrabánka, s kterými ho pojila společná touha po objevování tohoto „Poznání“. Ema Hajná

Ing. PhDr. Zdeněk Hajný (1942, Vsetín – 1 March 2014, Prague) Czech painter, graphic artist, psychologist

He was engaged in the psychological issues of creativity in art, the multimedia effects of art, psychotronic and interpersonal phenomena of creative expression and he founded the Cesty ke světlu (Paths to the Light) Gallery in 1994. His works have been the focus of dozens of individual and collective exhibitions for many years in the Czech Republic and abroad. Many of the paintings are part of our and foreign artists multimedia programmes – one of the most important is Starvoice which was the subject of a world tour from famous Japanese singer and composer, Yoshi Ichige. Zdeněk Hajný’s paintings were used in a number of publications, encyclopaedias, textbooks, film and television adaptations, as well as in many projects and programmes made available to the public on DVD and CD. Last but not least, he received a number of prestigious awards and was granted honourable citizenships in Slovakia and Moravia in 2011, 2012 and 2013.

Motto: ‘It’s necessary for one to realise how he lives and to admit the possibility of change and to improve his human quality,’ Zdeněk Hajný emphasised. ‘I am convinced that we gain the sense of beauty in order to live a harmonious and internally rich life. A painter’s work helps us to discover our own inner world and gives us the desire to live fully, encourages us to dream, questions us about the meaning of life and contributes to our regeneration. It helps us find something we need to give our life a higher dimension.’ Zdeněk Hajný

He always respected and admired the personalities of his friends, Professor Stanislav Grof, Professor Pavel Grof and Milan Hrabánek, M.D. , with whom he shared a common desire to discover this ‘Knowledge’. Ema Hajná


58 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page