• Tomáš Váňa

Lucie Straková


Narodila se v roce 1976 v Praze. V současnosti se věnuje nejraději ilustraci a malbě. Ve volné tvorbě ji inspirují především setkání s lesy, stromy, zvířaty a sny. Zajímá ji také jemné prolínání snových obsahů a imaginací do reality, prostor pro tajemství. Krajinami srdce jsou brdské lesy, krkonošská tundra v oblasti Studniční a Luční hory a další mnohá místa vnějšího i vnitřního putování. „Smyslem života člověka není nic jiného, než pomocí objížděk umění nebo lásky nebo vášnivé práce znovu nalézt onen jeden nebo dva obrazy, v jejichž přítomnosti se jeho srdce poprvé otevřelo.“ Albert Camus

Studium: 1995-1997 Výtvarná škola Václava Hollara v Praze, obor knižní ilustrace, grafika 1997-2000 Institut restaurování a konzervačních technik, Litomyšl, obor restaurování nástěnné malby 2000-2006 Akademie výtvarných umění, Praha, obor restaurování uměleckých děl malířských a polychromovaných plastik Účast na vybraných výstavách: 1999 skupina Bezpřezutí, výstava „Vrozená vada“ 2006 výstava diplomantů AVU, Veletržní palác v Praze 2007 5. ročník současné české ilustrační tvorby, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod 2008 Současná česká ilustrační tvorba, Městská knihovna Hodonín 2010 1. Trienále - Současná česká ilustrační tvorba, Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě 2014 Efemérní výstava ilustrací ke knize „Bohové ocelových kobyl“ Tomáše Háčka spojená se křtem knihy, opuštěný vagón na vlakovém nádraží Brno 2015 XIV. ročník veletrhu současného umění Art Prague, Kafkův dům Praha 2016 Společná výstava korálkových šperků a korálkové školy Darí Fejtkové, obrazů a ilustrací Lucie Strakové, krajinek Jiřího Filípka v Muzeu Hrnčířství, Kostelec nad Černými lesy. „Já je někdo jiný“ – společná výstava kreseb, maleb, koláží a objektů mezi surrealismem a art brut, muzeum Aš 2017 Praha, CZ, Skupinová výstava v rámci výstavy Holotropic ART 2. vlna, Pražská Křižovatka Vydané ilustrované knihy: H. D. Thoreau: Chůze, nakladatelství Dokořán, 2010. Markéta a Petr Veličkovi a kol.: Aleje české a moravské krajiny - historie a současný význam, nakladatelství Dokořán, 2013. Zdeněk Ertl: Kouzelné pohádky, nakladatelství PRAKUL, 2013. Jaroslav Bašta: Poslední král Bójů, nakladatelství PRAKUL, 2014. Jaroslav Bašta: Prokletí rabštejnské skály, nakladatelství PRAKUL, 2015. Chris Priestley: Příšerné příběhy vánoční, nakladatelství ARGO, 2015. Jaroslav Bašta: Zapomenuté vítězství, nakladatelství PRAKUL, 2016.

She was born in 1976 in Prague, Czech Republic. At the moment she loves to focus on illustration and painting. In her work she gets inspiration mainly from encounters with forests, trees, animals and dreams. She is interested in blending imagination and dream content with reality, creating a mysterious space. Her beloved landscapes include Brdy Woods, Studniční and Luční mountains in Krkonoše “tundra” and many other areas of inner and outer travels. “The meaning of life isn‘t anything else but to find again with the help of touring art , love or passionate work,the one or two images which first opened the heart.” Albert Camus

Studies: 1995 – 1997 Vaclav Hollar school of Art, Prague, subject field: illustration, graphics 1997 – 2000 The Institute of restauration and conservation tchniques, Litomyšl, subject field: restoration of mural paintings 2000 – 2006 Academy of Fine Arts Prague, subject field: restoration of artistic paintings and poly chrome sculptures Participation in selected exhibitions: 1999 art group Bezpřezutí exhibition called „congenital defect“. 2006 Exhibition of Fine Arts Academy graduets, Trade Fair Palace in Prague 2007 5th annual Czech contemporary illustration exhibition, Fine Art Gallery, Havlíčkův Brod 2008 Czech contemporary illustration exhibition, Municipal Library Hodonin 2010 1st Triennial - Czech contemporary illustration exhibition, Fine Art Gallery,Havlíčkův Brod 2014 Ephemeral exhibition of illustrations for the book „Gods of steel mares‘ by Tomáš Háček associated with the launch of the book, in an abandoned wagon at the train station in Brno 2015 XIV. annual contemporary art fair „Art Prague“, Kafka‘s house,Prague 2016 Joint exhibition of beaded jewelry and beaded school of Darí Fejtková, paintings and illustrations by Lucie Straková, landscapes by Jiří Filipek, Pottery Museum, Kostelec nad Černými lesy. 2016 „I is someone else“ - a collective exhibition of drawings, paintings, collages and objects between surrealism and art brut, Museum Aš. 2017 Prague, CZ, Group exhibition at Holotropic ART 2nd Wave, Prague Crossroads Issued illustrated books: H. D. Thoreau: Walking, Dokořán Publishing, 2010. Markéta and Petr Velička and team: Alleys of Czech and Moravian landscapes - history and contemporary significance / Aleje české a moravské krajiny - historie a současný význam, Dokořán Publishing, 2013. Zdeněk Ertl: The magic fairy tales / Kouzelné pohádky, PRAKUL Publishing,, 2013. Jaroslav Bašta: The Last King of Boii / Poslední král Bójů , PRAKUL Publishing, 2014. Jaroslav Bašta: The Curse of the Rabštejn rock/ Prokletí rabštejnské skály, PRAKUL Publishing, 2015. Chris Priestley: Christmas Tales of Terror, ARGO publishing, 2015. Jaroslav Bašta: Forgotten Victory / Zapomenuté vítězství, PRAKUL Publishing, 2016.


27 zobrazení

© 2017 Holos, z.ú. www.holos.cz

  • Grey Facebook Icon