top of page
  • Obrázek autoraTomáš Váňa

Otto Placht


Narozen 31. 10. 1962 , Praha, Československo

V 80. letech se věnoval expresionistické malbě a ve své tvorbě se snažil o výtvarné zmapování chaosu a teorie fraktálů. V roce 1984 měl první vlastní autorskou výstavu; v letech 1982–1988 studoval na Akademii výtvarných umění v Praze a v letech 1990–1993 pak pracoval jako asistent v Ateliéru monumentální tvorby pod vedením Jiřího Načeradského. V roce 1993 se vypravil do peruánského města Pucallpa a od této doby je jeho tvorba silně ovlivněna výtvarným projevem domorodých obyvatel džungle a exotickým prostředím amazonského pralesa. Později se oženil s dívkou z peruánského indiánského kmene Šipibó; mají spolu tři děti. Střídavě pobývá v Peru a pražských Strašnicích. Je synem české lékařky Radany Königové.

Životopis Otto Placht (* 1962) je český malíř, v 80. letech studoval na pražské Akademii výtvarných umění a od roku 1990 pracoval jako odborný asistent v ateliéru monumentálních děl. Kritici ho tehdy považovali za jednoho z nejvýznamnějších malířů své generace. Jeden by řekl skvělý začátek! V roce 1993 však radikálnězměnil svůj život. V Miami se setkal s peruánským šamanem a umělcem Pablem Amaringem a obrazy, které vytvořil pod vlivem ayahuasca. Otto Placht krátce poté jel přímo do Peru, do města Pucallpa na okraji amazonské džungle a učil zde na Amaringově škole. Trvaleji se ale usadil mezi indiány kmene Shipibo. Nyní žije a pracuje na „předměstí“ amazonské džungle na břehu laguny Yarinacocha. Jeho obrazy, namalované také na moskytiérách především barvami z kůry, lián a ovoce místních rostlin, odrážejí nejenom každodenní život jeho rodiny v nepohodlí tropů, ale také jeho zájem o šamanismus a zkušenosti i vize způsobené entheogenem ayahuasca. Seznam jeho výstav ve světových galeriích je velmi dlouhý. Placht je uveden v dokumentu Malíř džungle natočeném pomocí 16mm barevného a černobílého filmu. Dokumentuje Plachtův život v Peru: rodinný život v indiánské vesnici, tradici vytváření indiánské keramiky, rituál přípravy a pití nápoje ayahuasca, pokus najít si své místo a vytvořit centrum arteterapie v Peru. Film také představuje letecké sekvence lesní džungle poblíž peruánsko-brazilské hranice. Ve filmu uvidíte Plachtův jedinečný způsob vyjadřování a také uslyšíte jeho názory na ezoterický plán Amazonie, na ekologii a vlastní evropskou tradici.

Born 31 September 1962, Prague, Czechoslovakia

He devoted himself to Expressionist painting in the 1980s, and he attempted an art mapping of chaos and fractal theory in his work. His first author exhibition was in 1984; he studied at the Academy of Fine Arts in Prague in 1982–1988 and worked as an assistant in the Studio of Monumental Arts under the direction of Jiří Naceradský in 1990–1993. He set out for Pucallpa, Peru in 1993 and hence his work has been heavily influenced by the artistic expression of indigenous jungle inhabitants and the exotic Amazon forest. Later he married a girl from the Peruvian Shipibo tribe; they have three children together. He alternately lives in Peru and Strašnice, Prague. She is the son of a Czech doctor, Radana Königová.

Biography Otto Placht (*1962) is a Czech painter, in 80s he studied at the Prague Academy of Fine Arts and since 1990 he worked as an expert assistant in the studio of monumental works. Critics regarded him then as one of the most important painters of his generation. One would say a great start! In 1993, however, radically changed his life. In Miami, he met with a Peruvian shaman and artist Pablo Amaringo and hes images that were created under the influence of the Ayahuasca. Otto Placht briefly after that went directly to Peru, to the city of Pucallpa on the edge of the Amazon jungle, and taught here at the Amaringo`s school. However, more permanently settled among the Shipibo Indians. Now he still lives and works in the „suburbs“ of the Amazon jungle on the banks of the lagoon Yarinacocha. His pictures, painted also on mosquito-nets mainly by colours made from bark, lianas, and fruit of local plants, reflect not only the everyday life of his family in the discomfort of the tropics but also his interest in shamanism and his experiences and visions caused by the herbal drug of Ayahuasca. He has a very long list of exhibitions at established galleries world wide. Placht is featured in a documentary „Painter of the Jungle“, filmed using 16mm color and black and white film. It documents Placht‘s life in Peru: his family life in the Indian village; the tradition of creating Indian pottery; the ritual of preparing and drinking „Ayahuasca“; his attempt of finding his place and creating the art therapy center in Peru. The film also presents aerial sequences of the forest jungle near the Peruvian-Brazilian border. In the film, you will witness Placht‘s unique way of expression, and also hear his medley of opinions about the esoteric plan of the Amazon, about ecology and his own European tradition.


53 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page