top of page
  • Obrázek autoraTomáš Váňa

Pavla Nováková


Narozena: 2. 6. 1976 v Ivančicích Bydliště a Ateliér: Pod Kopcem 977/1, Brno-Žebětín Vzdělání: SPŠ stavební v Brně, VUT v Brně, Fakulta stavební, obor Vodní hospodářství krajiny

Zaměstnání: 2014 - doposud OBRAZY S DUŠÍ - OSVČ tvorba v meditaci, v mimořádných stavech vědomí, intuitivní tvorba malba a tvorba obrazů na zakázku - v napojení na energii jednotlivce, firmy či konkrétního prostoru ART & KOUČINK - OSVČ realizace workshopů, arteterapie pro firmy, skupiny a jednotlivce, terapie, koučink pořádání kreativních setkání u malování, formou terapie, koučování, pomocí hry, meditace, hudby jak ve svém ateliéru v Brně, tak po celé ČR intuitivní práce s člověkem pomocí energie 2012 – 2016 rodičovská dovolená 2006 – 2012 regionální ředitelka – Realitní kancelář STING 2003 – 2006 obchodní ředitelka - reklamní a pořadatelská agentura SPKM, s.r.o. 2002 – 2003 obchodní manažer - full servis - SPKM, s.r.o. 2001 – 2002 obchodní zástupce - ATLAS software a.s. Zaměstnání při studiu: 1999 - 2003 lokální koordinátor Morava - FACE PROMOTION 1996 - 2001 marketingový manažer - rádio KISS HÁDY 1995 - 1997 projektantka - VHS atelier

Tvorba, mezníky tvorby: 1985 – 1990 ZŠ výtvarný kroužek absolvování školního výtvarného kroužku, úspěch v soutěžích – ocenění a výhry byly za to, co mé obrazy emočně vyjadřovaly červenec 2014 - ZAČÁTEK MÉ TVORBY, MALBY - vznikly první obrazy, malba na plátno, technika kombinovaná, akryl, většinou tvorba v meditaci srpen 2014 - první obraz namalovaný na zakázku, první prodej - obraz malován v napojení na klienta srpen 2015 - první arteterapie s klientem říjen 2015 - první workshop „Namaluj si svůj jedinečný obraz“ pro více klientů listopad 2015 - první Vernisáž, společná Vernisáž „Když ženy tvoří“, Brno leden 2016 - první rámy na obrazy – na zakázku ručně vyráběné, kreativní březen 2016 - první tvorba šperkovnic, svícnů, krabiček květen 2016 - první samostatná výstava na BVV, veletrh Svět Minerálů červenec 2016 - první tvorba obrazů propojených s nábytkem říjen 2016 - první samostatná Vernisáž obrazů, Brušperk Výstavy, Vernisáže: listopad 2015 Vernisáž, společná Vernisáž „Když ženy tvoří“, Brno květen 2016 samostatná výstava na BVV, veletrh Svět Minerály září – listopad 2016 výstava v pasáži ČNB, Pasáž českého designu, Praha září 2016 samostatná výstava – Obchodní centrum Forum Liberec říjen, listopad 2016 obrazy vystaveny v Brušperku, Cafebar No7 říjen 2016 samostatná Vernisáž obrazů, Brušperk prosinec 2016 – leden 2017 samostatná výstava obrazů v Sýkora home Praha 2017 Praha, CZ, Skupinová výstava v rámci výstavy Holotropic ART 2, Pražská Křižovatka Aktivity, které nastartovaly, ovlivnily a ovlivňují mou tvorbu: Holotropní dýchání Ceremonie se šamany z různých tradic – Ayahuaska - ČR, Kolumbie Další medicíny v rámci ceremonií – tabák, marihuana, ... Potní chýše – ČR, Kolumbie Meditace řízené, každodenní meditace Práce s energií – 1. a 2. stupeň Reiki, Shamballa 2002, 3110, 12D, 1024, Boží pečeť Spiritual campy, rituály, ceremonie, … Waldorfský seminář Konference, semináře, workshopy, kurzy, … Práce s terapeuty, kouči, poznání různých technik – např. Human design Četba tematických knih, literatury Jóga, čchi-kung, práce s dechem

Born: 2 June 1976 in Ivančice Residence and studio: Pod Kopcem 977/1, Brno-Žebětín Education: Secondary Technical College of Construction in Brno, University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Brno, study field Landscape Water Management

Employment: 2014 to date PICTURES WITH SOUL – SELF-EMPLOYED creative work during meditation and altered states of consciousness, intuitive creation the painting and creation of pictures to order – channeling the energy of the individual, company or specific space ART & COACHING – SELF-EMPLOYED workshops and art therapy for companies, groups and individuals therapy, coaching the organization of creative gatherings with painting in the form of therapy, coaching, with the help of play, meditation, music…both in my studio in Brno and all over the Czech Republic intuitive work with people with the help of energy 2012 - 2016 parental leave 2006 - 2012 regional director – the real estate agency STING 2003 - 2006 commercial director – the advertising and events agency SPKM, s.r.o. 2002 - 2003 commercial manager – full service – SPKM, s.r.o. 2001 - 2002 commercial representative – ATLAS software a.s. Employment during my studies: 1999 - 2003 local coordinator for Moravia – FACE PROMOTION 1996 - 2001 marketing manager – Radio KISS HÁDY 1995 - 1997 designer – VHS Atelier Creative work – milestones: 1985 – 1990 Primary school art club attended school art club, success in competitions – awards and wins for what my pictures expressed emotionally July 2014 THE BEGINNING OF MY ARTISTIC WORK AND PAINTING – my first pictures, painting on canvas, combined technique, acrylics, mostly created during meditation

August 2014 my first picture painted to order, first sale – a picture painted with channeling of the client August 2015 first art therapy with a client October 2015 first workshop “Paint Your Unique Picture” for multiple clients November 2015 first private viewing, the joint private viewing “When Women Create”, Brno January 2016 first picture frames – made to order by hand, creative March 2016 first jewellery boxes, candlesticks, boxes May 2016 first independent exhibition at BVV, the exhibition The World of Minerals July 2016 first pictures connected with furniture October 2016 first independent private viewing, Brušperk Exhibitions and private viewings: November 2015 private viewing, the joint private viewing “When Women Create”, Brno May 2016 independent exhibition at BVV, the exhibition The World of Minerals September – November 2016 exhibition in the Czech National Bank passage, Czech Design Passage, Prague September 2016 independent exhibition – The Forum Shopping Centre, Liberec October, November 2016 pictures exhibited in Brušperk, Cafebar No7 October 2016 independent private viewing, Brušperk December 2016 – January 2017 independent exhibition of pictures at Sykora Home, Prague 2017 Praha, CZ, Skupinová výstava v rámci výstavy Holotropic ART 2. vlna, Pražská Křižovatka Activities that have inspired and influenced my work and continue to do so: Holotropic breathwork Ceremonies with shamans from various traditions – Ayahuasca – Czech Republic, Colombia Other medicines used during ceremonies – tobacco, marihuana Sweat lodges – Czech Republic, Colombia Guided meditation, everyday meditation Work with energy – 1st and 2nd degree Reiki, Shamballa 2002, 3110, 12D, 1024, God’s Seal Spiritual camps, rituals, ceremonies, Waldorf seminar Conferences, seminars, workshops, courses, Work with therapists, coaches, learning various techniques – e.g. Human Design Reading books and literature on the given subjects Yoga, qigong, breathwork,


66 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page