top of page
  • Obrázek autoraTomáš Váňa

Viktor Emanuel Sarga - Milan HrabánekNarozen 1965 v Opavě.

Nyní celosvětový vesničan

Studium:

1980 – 1984 Gymnázium Opava

1984 – 1991 Masarykova univerzita v Brně

1985 – 1987 – Valašské muzeum v přírodě, Rožnov pod Radhoštěm, restaurátorské kurzy /dřevo, kov, textil/

1992 – 1996 Trenérský kurz profesionálního tance Baden - Wurtenberg E.V. – Tanzportverband

1994 – 1995 – Extension University of California, San Diego,USA (UCSD).

1995 – 1996 – školení trenérů profesionálního společenského tance Praha, ČR

1995 – 1997 – studium muzikálového a popového zpěvu, prof. Lída Nopová, Ježkova

konzervatoř Praha

1994 – 1997 Grof tranpersonal training USA

1997 – kurz „Perinatální a transpersonalní motivy v umění a kultuře (Perinatal and

Transpersonal Themes in Art and Culture) Norsko, Guriset 1997

2000 – 2006 – studium muzikálového zpěvu, Národní divadlo moravskoslezské, prof.

Petra Milera

Zaměstnání:

1991 – 1994 – nemocnice Opava

1993 – 1997 – psychiatrická léčebna Opava

1996 – 1997 - soukromá psychosomatická klinika, Itálie, Florencie

1996 – 1999 – centrum SIDRO, Itálie, Miláno

1999 – 2011 – centrum pro celostní medicínu, Opava

2001 – 2006 – Národní divadlo moravskoslezské Ostrava

2011 – dosud – centrum pro celostní medicínu, transpersonální psychologii a osobnostní

rozvoj, ČR.

Další činnost:

V rámci studia vysoké školy aktivista hnutí Brontosaurus, ochrana přírody Pálavské

vrchy. Realizace tanečních choreografií v rámci tanečních klubů TEMPO Opa-

VIKTOR EMANUEL SARGA

va, Starlet Brno, Národní divadlo moravskoslezské Ostrava, hlavní choreograf taneční

školy Holos Opava. Prováděl typografii a ilustrace ke knihám, redigoval knihy a básnické

sbírky, kurátor výstav holotropního umění. V posledních letech spolupracuje

s restaurátory.

Realizace:

„Bortalent“ – 5 ročníků celostátní soutěže trampské a folkové písně – výtvarné zpracování

pro pěveckou soutěž /1986 – 1991/

Větrný mlýn v krajině“ - rekonstrukce interiérů a exteriérů větrného mlýna v Hlavnici

/1986 – 2011/

„Sýpka z prostřední Suché“ konzervátorské práce dílny „Galerka“ pod vedením Ing.

Závady a PhDr. Jaroslava Štiky, Valašské muzeum v přírodě, Rožnov pod Radhoštěm,

1987.

„Kámen v krajině“ – projekt Mostní ulice Opava, 2002, ateliér Ing. Arch. Alena Wikturnová

„Čajovna U konvičky“ – rekonstrukce a adaptace prostor opavského městského domu

v Opavě - předměstí na čajovnu, včetně zahradních úprav, dvoru.

„Holos centrum“ – výtvarné zpracování rekonstrukce a adaptace interiérů a exteriérů

bývalé první soukromé školy na Opavsku, nyní Holos Centra v Opavě – Vlaštovičkách

2006 – 2016

„Mezinárodní den tance“ – choreografické zpracování tanečních vstupů na každoročních

oslavách 29.4. u příležitosti konání mezinárodního dne tance v Opavě.

/2012 – 2015/.

Výstavy holotropic art:

1988 Hlavnice, výtvarný plener v rámci akce Brontosaurus, pastel, ČR

1995 Chvalčov, Bystřice pod Hostýnem, ČR, olej na skle

1995 Fait a Melun, Francie, olej

1996 Bergby Gård Hallstavik, Švédsko, olej

1997 Impruneta , Italie, pastel

1997 Guriset, Norsko, olej

1998 Roncegno, Itálie, olej

2002 Bystřice pod Hostýnem, ČR, olej

2010 Hlavnice, ČR., textil,

2016 - Cesta k sobě, Pražská křižovatka, ČR 2016 - Bezručova Opava, ČR 2017 - Z jiného světa, Holos Centrum, ČR 2017 - International Holotropic Art Exhibition, Villa Pellé a Písecká brána, ČR 2018 - Cesta k sobě, České muzeum stříbra, Kutná Hora, ČR 2018 - International Holotropic Art Exhibition, Zámek Linhartovy, ČR 2018 - Cesta k sobě, Dům Kultury Šternberk, ČRBorn

1965 in Opava Now village man of the world

Education

1980 – 1984 High school in Opava 1984 – 1991 Masaryk University in Brno 1985 – 1987 – Wallachian Open Air Museum, Rožnov pod Radhoštěm, restoration courses /wood, metal, textiles/ 1992 – 1996 Trainers course in professional dancing - Wurtenberg E.V. – Tanzportverband 1994 – 1995 – Extension University of California, San Diego,USA (UCSD). 1995 – 1996 – Coaches training in professional ballroom dancing Prague, Czech Republic 1995 – 1997 – study of musical and pop-singing, Prof. Lída Nopová, The Jaroslav Ježek Conservatory Prague 1994 – 1997 Grof Transpersonal Training USA 1997 – course „Perinatal and Transpersonal Themes in Art and Culture“, Norway, Guriset 1997 2000 – 2006 – study of musical singing, National Moravian-Silesian Theatre, prof. Petr Miler,

Employment

1991 – 1994 – hospital in Opava 1993 – 1997 – psychiatric clinic, Opava 1996 – 1997 – private psychosomatic clinic, Florence, Italy 1996 – 1999 – SIDRO centre, Milan, Italy 1999 – 2011 – Centre for holistic medicine, Opava 2001 – 2006 – National Moravian-Silesian theatre, Ostrava 2011 – until now – Centre for holistic medicine, transpersonal psychology and personality development, Czech Republic.

Other activities

Activist in the movement Brontosaurus during university studies, preservation work in the Pálava Protected Landscape Area, creation of dance choreographies for the dance club TEMPO Opava and Starlet Brno, National Moravian-Silesian Theatre, Ostrava, choreographer of the dance school Holos Opava. Responsible for typography and illustrations of books, redacting book and collections of poems, curator of exhibitions of holotropic art. In the last years he has been cooperating with restorers.

Projects

„Bortalent“ – 5 editions of the national competition in folk and country songs – artistic arrangement for a song contest – /1986 – 1991/. „Wind-mill in the landscape“ – reconstruction of the interior and exterior of the wind-mill in Hlavnice /1986 – 2011/. „Granary in Prostřední Suchá“ conservation work from the „Galerka“ workshop under the supervision of Ing. Závada and PhDr. Jaroslav Štika, Wallachian Open-air Museum, Rožnov pod Radhoštěm, 1987. „Stone in the landscape“ – project Mostní street in Opava, 2002, studio of Ing. Arch. Alena Wikturnová. „Tea-room U konvičky“ – reconstruction and conversion of a space in a townhouse in Opava – předměstí into a tea-room, including the garden and courtyard. „Holos centre“ – artistic elaboration of the reconstruction and conversion of the interior and exterior of the former first private school in the Opava area, now the Holos Centre in Opava – Vlaštovičky 2006 – 2016. „International dancing day“ – choreography of the dance performances at the yearly festivity on April 29th, as part of the international dancing day in Opava /2012-2015/.

Exhibitions of holotropic art

1988 – Hlavnice, artistic plein air as part of the Brontosaurus event, pastel, Czech Republic 1995 – Chvalčov, Bystřice pod Hostýnem, Czech Republic, oil on glass 1995 – Fait a Melun, France, oil 1996 – Bergby Gård Hallstavik, Sweden, oil 1997 – Impruneta, Italy, pastel 1997 – Guriset, Norway, oil 1998 – Roncegno, Italy, oil 2002 – Bystřice pod Hostýnem, Czech Republic, oil 2010 – Hlavnice, Czech Republic, textile. 2016 - Cesta k sobě, Prague Crossroads, Czech Republic 2016 - Bezručova Opava, Czech Republic 2017 - Z jiného světa, Holos Centrum, Czech Republic 2017 - International Holotropic Art Exhibition, Villa Pellé a Písecká brána, Czech Republic 2018 - Cesta k sobě, Czech Museum of Silver, Kutná Hora, Czech Republic 2018 - International Holotropic Art Exhibition, Linhartovy Castle, Czech Republic 2018 - Cesta k sobě, House of culture Šternberk, Czech Republic
89 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page