top of page
  • Obrázek autoraTomáš Váňa

Jana Vysoudilová


Pochází z jižních Čech, kde se narodila a žila do svých 14 let. Poté ji život vedl na Moravu, kde žije v Babicích u Šternberka se svou rodinou.

Studovala v Brně obor textilní výtvarnictví na SPŠ textilní. Tam dále rozvíjela klasické základy výtvarné techniky díky vynikající úrovni školy. Na Univerzitě Palackého v Olomouci studovala výtvarnou výchovu pro základní umělecké školy. Během vysokoškolského studia si plní starý sen a začíná se věnovat hře na klasickou kytaru. Brzy poté, co začíná studovat hru na kytaru, přidává soukromě i operní zpěv u Hany Keferové a zdokonaluje dovednosti hry na klavír z dětství. Pracovala jako lektorka hudební školy Yamaha, která jí zaujala svoufilosofií tvůrčího a hravého přístupu k výuce v programech určených předškolním dětem.

Nyní vyučuje klasickou kytaru, zpěv a klavír na ZUŠ Moravský Beroun. Absolvovala kurs celostní muzikoterapie Lubomíra Holzera a nyní se jí profesně věnuje. Kromě seminářů pro veřejnost se její cílovou skupinou stávají senioři a lidé dlouhodobě nemocní a umírající. Je ve výcviku holotropního dýchání GTT. Pracuje v občanském sdružení HOLOS jako muzikoterapeutka, také zde získává cenné praktické zkušenosti v přípravě na práci facilitátora holotropního dýchání.

V roce 2013 vychází v nakladatelství HOLOS sbírka Jitky Badoučkové „Má sestra tráva“, kterou ilustruje svými akvarely. Je autorkou přebalu knihy Stanislava Grofa a Christiny Grofové Krize duchovního vývoje, vydané v roce 2015. Od roku 2013 pravidelně vystavuje své obrazy pro veřejnost.

Výstavy / Exhibitions: únor 2013 – Olomouc, Kavárna Na Zábradlí – Tady i tam (Mezi světy) listopad 2013 – Kulturní dům na Rybníčku Opava – výstava při příležitosti premiéry filmu Holotropní dýchání ve vodě prosinec 2013 – Opava-Vlaštovičky, kulturní dům – akvarely ze sbírky poezie Má sestra tráva duben 2014 – Moravský Beroun – kostel Nanebevzetí Panny Marie - Pastely květen 2014 – Noc kostelů Jívová červen- červenec 2014 – Kavárna Vesna – Pastely prosinec 2014 – Opava-Vlaštovičky, kulturní dům – Pastely duben 2015 – ZUŠ Moravský Beroun – Tajný deník květen 2015 – Noc kostelů Jívová – Tajný deník říjen 2015 – Opava-Vlaštovičky, kulturní dům – akvarely Vlaštoviček 2016 Praha, CZ, Skupinová výstava v rámci výstavy Holotropic ART 1. vlna, Pražská Křižovatka 2016 Opava CZ, Skupinová výstava v rámci 59.ročníku multižánrového festivalu Bezručova Opava 2016 Opava, galerie Holos, Samostatná výstava Ozvěny Pražské Křižovatky

She was born in South Bohemia and lived there until her 14 years. Then she has moved to Moravia, she lives now in Babice close to Šternberk with her family.

She studied at the Brno textile design at technical College of textile. There she continued to develop the foundations of classical art techniques due to the excellent level of the school. At Palacky University in Olomouc she studied art education for elementary art school. During the time of studies she could fulfill her old dream and she has started playing the classical guitar. Soon after she begins to study guitar, she is adding both privately an opera singing with Hana Kefer and honing skills in piano from childhood. She worked as a lecturer in Yamaha Music School, which has attracted her by its philosophy of creative and playful approach to teaching in programs designed to preschool children.

Now she teaches classical guitar, singing and piano at the Elementary Music School in Moravsky Beroun. She completed a course in holistic music therapy of Lubomir Holzer and now she devotes to it professionally. In addition to the seminars for the public her target group are seniors, chronically ill people and dying people. She is in training of holotropic breathing GTT. She works in the association with HOLOS as a music therapist, and is gaining valuable practical experience in preparation for the work of the facilitator of holotropic breathing.

In 2013, the publishing house HOLOS publishes collection of Jitka Boučková “Má sestra tráva” (My sister grass), illustrated by her watercolors. She is an author of the book cover of Stanislav Grof and Christina Grof‘s book “Krize duchovního vývoje“ (Spiritual emergency), published in 2015 by Holos. From 2013 she regularly exhibits her paintings to the public.


80 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page