top of page
  • Obrázek autoraTomáš Váňa

Jitka BadoučkováDržitelka certifikátu holotropního dýchání pokročilého stupně s praxí od roku 1991 a certifikátů dalších technik psychoterapie a osobnostního růstu (metoda RUŠ, regresní terapie atp.) • překladatelka knih Stanislava Grofa a Christiny Grofové a jejich přímá a dlouholetá spolupracovnice • překladatelka literárního díla Lobsanga Rampy • současná česká básnířka pravidelně publikující i v zahraničí. Sbírky vydané v těchto letech: Andělská lékárna, Láska je lidský med a Má sestra tráva, autorka omalovánek a leporel, novinářka a textařka známých zpěváků • spolupracovnice ekologických a ochranářských organizací usilujících o láskyplný a etický přístup ke zvířatům • soudní tlumočnice a překladatelka italštiny, překladatelka angličtiny

Pořádá zážitkové semináře holotropního dýchání pro jednotlivce i skupiny, jakož i psychoterapeutická sezení pomocí dalších technik kromě ČR případně rovněž v Itálii, kam techniku holotropního dýchání spolu s MUDr. Grofem zavedla. Možnost seminářů a sezení i v italštině a angličtině. Působí na venkovském sídle v překrásné přírodě jižního Plzeňska s možností ubytování, a to i při delších pobytech spojených s rodinnou rekreací.

Advanced Grade Holotropic Breathwork facilitator practicing since 1991 and a holder of certifications of other psychotherapeutic techniques of personal growth (method RUŠ, regresssion therapy etc.) • Translator of books by Stanislav Grof and Christina Grof and their direct long-time collaborator • Translator of writings by Lobsang Rampa • Contemporary Czech poet regularly publishing also abroad. Collections of poems published in these years: Angelic Pharmacy, Love Is a Human Honey, My Sister Grass, writer of poetry books for children and writer of lyrics for well-known singers. • Collaborator of ecologic organizations and of those active in the field of loving and ethic approach to animals. • Court of Law interpreter and translator (Italian), translator (English)

Holding experiential Holotropic Breathwork sessions for single and group participants, as well as psychotherapeutic sessions using other approaches both in Czech Republic and possibly also in Italy, where she has introduced the Holotropic Breathwork together with Stanislav Grof. Possible sessions also in English and Italian. Jitka Badoučková operates in a country seat situated in a beautiful natural setting south of Plzeň (Pilsen) with the possibility of accomodation also during longer stays connected with a family holiday.

Verše inspirované holotropními prožitky

SVATEBNÍ

JAKO STRUKTURA KRYSTALU, JAK DOTYK POSVÁTNA KDYŽ PRVNÍ SNÍH SE ZAČNE SNÁŠET LESEM, JAK HORKÝ PECEN ZABALENÝ DO PLÁTNA JE ZÁZRAKEM I TO, ŽE VY DVA V DAVU NAŠLI JSTE SE.

JAKO KDYŽ VROUCNĚ ČTEME POHÁDKU, O TOM JAK MOUDROST LÁSCE MOSTY STAVÍ A VÍLA PŘITOM VEDE NÁM PRST PO ŘÁDKU, SE STEJNÝM SMÍREM KLOŇTE K SOBĚ HLAVY.

BUĎTE JAK MOZAIKOVÉ OKNO V KOSTELE: Z JEDNÉ STRANY HLUK, PRACH A DÉŠŤ A Z DRUHÉ BOŽÍ UCHO, BUĎTE TADY I TAM A ANDĚL NA VLASTNÍM POLŠTÁŘI VÁM USTELE, PROTOŽE V CHRÁMU BUDE SVĚTLO A BUDE TAM SUCHO.

AČ OBČAS VAŠE CESTA POVEDE BLÁTEM, BUDE ZAVÁTÁ, HLEDEJTE KOUZLO I V ROZMÁČENÉM SNĚHU. TAM VENKU NA VÁS ČEKAJÍ LIDÉ, ROSTLINY I ZVÍŘATA A VŠICHNI POTŘEBUJÍ VAŠI ODVAHU, PÉČI A NĚHU.

TYHLE VERŠE Z LÁSKY A Z POKORY VÁM DÁVÁM DO VÍNKU. ČTYŘLÍSTEK ZE SVÉ LOUKY TEN UŽ JIM VĚNUJ TY, MŮJ PANE A S NIMI CHRAŇ A HOUPEJ, KAŽDOU KRAJKOVOU PEŘINKU JEJICH BUDOUCÍCH DĚTÍ – A AŤ I TY JSOU POŽEHNANÉ.

Poetry inspired by a Holotropic breathwork experience

WEDDING POEM LIKE THE STRUCTURE OF A CRYSTAL, A TOUCH OF SACREDNESS OF THE FIRST SNOW DESCENDING IN A FOREST, LIKE A HOT LOAF OF BREAD WRAPPED IN A LINEN IT IS A MIRACLE THAT YOU HAVE FOUND EACH OTHER IN THE CROWD.

LIKE A FAIRY-TALE FERVENT READING ABOUT THE WISDOM BUILDING BRIDGES TO THE LOVE WITH A FAY GUIDING OUR FINGER ALONG THE LINE TILT YOUR HEADS TOGETHER WITH A SIMILAR SUBMISSION.

BE LIKE A MOSAIC WINDOW IN A CATHEDRAL: ON ONE SIDE NOISE, DUST AND RAIN AND ON THE OTHER GOD‘S EAR, BE HERE AND THERE AND AN ANGEL WILL OFFER YOU HIS PILLOW, AS THE CHURCH WILL BE LIGHTENED AND DRY.

SOMETIMES YOUR PATH WILL LEAD THRU MUD AND SNOWDRIFTS, BUT LOOK FOR A MAGIC EVEN IN A WATERLOGGED SNOW. OUTSIDE THERE ARE PEOPLE, ANIMALS AND PLANTS WAITING FOR YOU AND ALL NEED YOUR COURAGE, CARE AND TENDERNESS.

I DEDICATE YOU THIS POEM OF LOVE AND HUMILITY. GOD - GIVE THEM A FOUR-LEAF CLOVER FROM YOUR MEADOW AND TOGETHER WITH THEM PROTECT AND ROCK ALL LACE CRADLES OF THEIR FUTURE CHILDREN – AND BLESS THEM, TOO.

109 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page