top of page
  • Obrázek autoraTomáš Váňa

Hans Ruedi Giger


Oscarový (za film Vetřelec) švýcarský umělec a designér.

H. R. GIGER se narodil v městečku Chur ve Švýcarsku v únoru 1940. Vyrůstal v poměrně normálním rodinném prostředí střední třídy. Jeho otec byl místní lékárník. Když byl docela mladý, jeho otec dostal lidskou lebku jako profesionální propagaci od farmaceutické firmy a mladého Hanse to očarovalo.

Rychle se u něj rozvinula fascinace všemi temnými a podivnými věcmi a později získal inspiraci z pohlednic a fotografií z časopisů představujících díla Salvadora Dalího a Jeana Cocteaua. Gigerova matka Melli ho velice povzbuzovala, i když ne vždy rozuměla podivným okouzlením svého mladého syna. Jako předškolák zval přátele z okolí, aby sledovali jeho

prezentaci o jízdách „vlakem duchů“ a další ztvárnění temného a fantastického.

Po gymnáziu Giger pokračoval ve studiu architektury a průmyslového designu na uměleckoprůmyslové škole v Curychu. Jeho síť přátel se brzy rozšířila o ty, kteří se podíleli na různých aspektech umění, a začal kreativně kreslit.

V roce 1966 začal pracovat jako interiérový designer a současně dokončil některé rané malby. V roce 1968 již pracoval výhradně jako umělec a filmař. První plakáty vydal v roce 1969 a také se konaly jeho první výstavy mimo Curych.

Giger začne používat techniku airbrushe v příštím desetiletí a jeho díla nabývají jedinečné nadpozemské kvality. Začíná být považován za hlavního představitele techniky airbrushe na světě a dokázal, že tento nástroj umí vytvářet umění. Pracuje na velkých formátech a jeho obrazy jsou pečlivě vykresleny a mísí v sobě erotické tajemství a mimozemskou eleganci.

V roce 1978 začal pracovat na filmu VETŘELEC a nakonec vytvořil většinu tvorů a scén. Umělec získá v roce 1980 Oscara za ohromující práci na klasickém filmu. Nedávno dodal návrhy pro film PROMETHEUS režiséra Ridleyho Scotta.

Giger začal pracovat na Muzeu H. R. Gigera v polovině devadesátých let a pokračuje i dnes, protože středověký hrad ve švýcarském městě Gruyéres se neustále rozšiřuje. V muzeu sídlí Gigerova osobní sbírka umění z celého světa, stejně jako značná sbírka vlastních obrazů a sochařských prací. Pokračoval v práci na speciálních externích projektech, jako je film PROMETHEUS režiséra Ridleyho Scotta, staral se o muzeum a tvořil vlastní nová díla až do své smrti v květnu 2014.

Oscar-winning (Alien) Swiss artist and designer

H.R. GIGER was born in the small city of Chur, Switzerland in February, 1940. Giger grew up in a rather normal, middle class family environment. His father was the local pharmacist. When he was quite young his father received a human skull as a professional promotion from a pharmaceutical firm, and the young Hansruedi was taken spellbound.

He fast developed a fascination with all things dark and strange, and later found inspiration from postcards and magazine photos featuring the works of Salvador Dali and Jean Cocteau. Giger's mother Melli was a great encouragement to him, though she did not always understand the strange fascinations of her young son. As a pre-teen, Giger would invite neighborhood friends over to watch his presentation of "Ghost Train" rides, and other portrayals of the dark fantastic.

After high school (gymnasium) Giger went on to study architecture and industrial design at Zurich's School of Applied Arts. He soon expanded his network of friends to include those in involved in various aspects of the arts, and began drawing creatively.

In 1966 Giger began work as an interior designer, and at the same time, completed some early paintings. In 1968 Giger began working exclusively as an artist, as well as filmmaker. Giger has his first posters published in 1969 and also has some of his first exhibitions outside of Zurich.

Giger begins using the airbrush in the next decade, and his works take on a unique otherworldly quality. He grows to be considered the leading airbrush artist in the world and proved that fine art could be produced via the device. Working in large formats, Giger's paintings are meticulously rendered and possess a blend of erotic mystery and alien elegance.

In 1978 Giger began work on the film ALIEN, and ended up sculpting most of the creatures and sets. In 1980 the artist is awarded an Oscar for his stunning work on the classic film. Recently, he provided designs for Ridley Scott's PROMETHEUS.

Giger began work on The H.R. Giger Museum in the middle 1990s and this continues today, as the medieval castle in Gruyere, Switzerland is being continually expanded. The museum houses Giger's personal collection of art from around the world, as well as a substantial collection of his own paintings and sculptural work. Giger continued to work on special outside projects, such as Ridley Scott's PROMETHEUS, tending his Museum, and creating his own new works, until his death from a fall in May of 2014.


148 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

留言


bottom of page