top of page

​holotropní umění

holotropic art

2020_Chrisantem_Touch-of-Invisible_98x68cm_bezpozadí_bezramu.jpg

Chrisantem

Holotropní umění je pojem, který zavedl Milan Hrabánek v roce 2013, kdy uspořádal první výstavu holotropního umění Jany Vysoudilové. Holotropní umění je však vyústěním jeho pětadvacetiletého zaujetí pro umělecká díla, a to z pohledu psychiatra a psychologa. Jde o díla, která vznikají na základě holotropních stavů vědomí projevujících se výtvarně, hudbou, zpěvem či poezií.

První velká akce Holotropic ART, která proběhla pod záštitou Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 v roce 2016, se setkala s velkým úspěchem, což lze doložit nejen katalogem věnovaným této výstavě, ale také velkým zájmem novinářů a osobní účastí bývalé první dámy, paní Dagmar Havlové, a Stanislava Grofa. Na vernisáži výstavy zazněla jeho přednáška na téma „Moderní výzkum vědomí a chápání umění“, v níž se Stanislav zmínil nejen o světoznámém vynikajícím výtvarníkovi H. R. Gigerovi, ale i o řadě dalších, jako byl Roberto Venosa, Martina Hoffmann, Alex Grey a jiní. Při té příležitosti mě napadlo, že by bylo úžasné, kdyby návštěvníci plánované Mezinárodní transpersonální konference v roce 2017 měli možnost seznámit se s díly právě těchto světoznámých vynikajících umělců, a že třeba jen přivezené střípky v podobě jejich obrazů by mohly obohatit návštěvníky svou výjimečností.

Celý projekt Holotropic ART, který v České republice zaznamenal v roce 2016 takový rozmach, pak pokračoval také v roce následujícím, kdy jsme uspořádali druhou výstavu holotropního umění, opět pod záštitou Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97. Bylo potěšující vidět vzrůstající zájem umělců, kteří na takovéto výstavě chtěli prezentovat svá díla a své osobní příběhy. Pražská křižovatka na jaře roku 2017 přivítala tedy nové umělce, nová výtvarná díla, a to včetně uměleckých instalací a videoprojekcí.

Tyto dvě výstavy připravily půdu v České republice pro konání tak výjimečného projektu, jakým je Mezinárodní výstava holotropního umění, která se uskutečnila v září 2017 ve Villa Pellé a v Písecké bráně u příležitosti konání Mezinárodní transpersonální konference ITC Prague 2017 a zopakovala se v září - říjnu 2018 na zámku v Linhartovech. 

Vedle těchto velkých výstav se uskutečnila celá řada menších výstav z cyklu "Ozvěny Holotropic ART", a to v různých galeriích po celé ČR, a také v Mezinárodním transpersonálním centru Holos. 

Vystavovaná díla, ovlivněná holotropními stavy vědomí, ilustrují rozšířenou kartografii lidské psyché a přidávají k tomu vysokou uměleckou hodnotu, zejména díky propracovanému řemeslu. A tak při jejich prohlídce máme možnost uvidět ještě větší hloubku umělcovy psyché.

Na těchto stránkách nyní najdete informace o umělcích, kteří se do projektu Holotropic ART zapojili, o výstavách, které proběhly a také o výstavách, které jsou v plánu. 

Co si tedy přát? Nechť se při prohlídce těchto výstav projeví v každém z nás archetyp umělce, jenž se nám stane inspirací a rozezní niternou hru srdce, která se stane harmonií pro nás samé, naše okolí i naši planetu.

Milan Hrabánek / Autor projektu 

Holotropic art is a concept introduced by Milan Hrabánek in 2013, when he organized the first exhibition of holotropic art by Jana Vysoudilová. It´s the result of his twenty-five-year commitment to artwork from a psychiatrist and psychologist perspective. Works that arise from holotropic states of consciousness are manifested by art and also by music, singing or poetry. 

The first Holotropic art event, which took place under the auspices of the Dagmar and Vaclav Havel Foundation VIZE 97 in 2016, was met with remarkable success. This can be documented not only by the catalogue dedicated to this exhibition, but also by the great interest of journalists and by personal participation of the former first lady, Mrs. Dagmar Havlova, and Stanislav Grof. At the opening of the exhibition was his lecture on „Modern Consciousness Research and the Understanding of Art", in which he mentioned not only the world-famous outstanding artist H. R. Giger, but also a number of the others. Such as Roberto Venosa, Martina Hoffmann and Alex Grey. On that occasion, it occurred to me that it would be amazing for visitors of the planned International Transpersonal Conference 2017 to have the opportunity to experience the works of these world-famous outstanding artists. In addition, I thought that maybe just imported fragments, in the form of their unique paintings, could enrich visitors.

The whole Holotropic Art project, which has been successful in the Czech Republic in 2016, continued in the following year, when I organized the second exhibition of Holotropic art, again under the auspices of the Dagmar and Vaclav Havel Foundation VIZE 97. It was pleasing to see the growing interest of artists who wanted to present their works at such exhibition. Therefore, Prague Crossroads, in the spring of this year, welcomed new artists, new works of art, including artistic installations and video projections.

These two exhibitions have prepared the ground in the Czech Republic for the performance of such an exceptional project as the International Exhibition of Holotropic Art which took place in Villa Pellé and Písecká brána in September 2017 and again in Linhartovy castle in September-October 2018. 

In addition to these large exhibitions, a number of smaller exhibitions took place in the series "Holotropic ART Echoes", in various galleries throughout the Czech Republic, as well as in the International Transpersonal Center Holos.

The exhibited works, influenced by the holotropic states of consciousness, illustrate the extended cartography of human psyche and add to it a high artistic value. Therefore, during their tour, we have the opportunity to see an even greater depth of the artist's psyche.

On this site you will now find information about the artists involved in the Holotropic ART project, the exhibitions that took place and the exhibitions that are planned.

So what we wish for? 

Let the archetype of the artist awaken in every one of us during this exhibition, becoming a source of inspiration and setting off the inner play of the heart, turning into harmony for ourselves, our surroundings and our planet.  

Milan Hrabánek / Project author

UMĚLCI / ARTISTS

Umelci

VÝSTAVY / EXHIBITIONS

Výstavy
Současné výstavy

Současné výstavy / Current exhibitions

Plánované výstavy / Future exhibitions

Plánované výstav
Minulé výstavy

Minulé výstavy / Past exhibitions

obalka-katalogu2023.jpg
Holotropní umění 6

Česko-anglický katalog z šesté výstavy holotropního umění, která se koná 9. září - 31. října 2023 na zámku v Linhartovech.

Nakladatelství Holos, 2023.

obalka1.png
Holotropní umění 5

Česko-anglický katalog z páté výstavy holotropního umění, která se koná 7. září - 31. října 2019 na zámku v Linhartovech.

Nakladatelství Holos, 2019.

holotropni-umeni-2.jpg
obalka-katalogu.jpg
Holotropní umění 3: Mezinárodní výstava

Česko-anglický katalog k Mezinárodní výstavě holotropního umění, která se uskutečnila 28.9. - 8.10.2017 ve Villa Pellé a v Písecké bráně  v Praze u příležitosti konání Mezinárodní transpersonální konference ITC Prague 2017. ​Třetí vlna Holotropic ART. 

Holotropní umění 2

Česko-anglický katalog z druhé výstavy holotropního umění, která se uskutečnila 21.- 23. dubna 2017 pod záštitou Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE97 na Pražské křižovatce na Festivalu holotropní kultury. Druhá vlna Holotropic ART. 

Holotropní umění 1
Česko-anglický katalog z první české výstavy holotropního umění, která se uskutečnila 22.-26.4.2016 pod záštitou Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE97 na Pražské křižovatce.

První vlna Holotropic ART. 

ORGANIZÁTOR / ORGANIZER

bottom of page